Unknown MySQL server host 'mysql' (1)Error connecting to database